Weber Saint-Gobain - Official website of the company

CZ 530N

CZ 530N
CZ 530N

výhody produktů

  • Vysoce přilnavé
  • Vhodné pro podlahové vytápění
  • Pro interiér i exteriér
  • Třída C2T

cementové lepidlo na dlažby a obklady třídy C2T

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifi kujících přísad.

Barva

Šedá

Složení

Lepidlo na bázi anorganického plniva, pojiva a modifi kujících přísad.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí být zmrzlý. Před nanesením směsi doporučujeme podklad zdrsnit a důkladně navlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může lepidlo v důsledku rychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro zvýšení přídržnosti k podkladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok nebarvené disperze s vodou v poměru 1 : 5 – 1 : 8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +25 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony. K lepení dlaždic větších rozměrů, slinutých dlaždic, kameninových obkladů, obkladů z umělého kamene, skleněných tvárnic.

Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmíchaným 1 pytle (25 kg) do 5,5 litrů vody pomoci míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchaní je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a pote ještě jednou krátce promíchat.

Aplikace

Lepidlo aplikujeme na podklad za použiti nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6, 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm dle velikosti dlaždice. Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepeni tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1 – 2 mm silná. Po osazeni dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hodinách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezové hladítko o velikosti zubů 6 x 6 mm, 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměru nad 1200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 x 8 mm)

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Zrnitost směsi

0,5 mm

Spotřeba

  • 4 kg/m2
  • Spotřeba vody na 25 kg balení cca 5,5 litru

Doba zpracovatelnosti

Max. 30 min.

Doba otevřenosti

Max. 15 min.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.