Weber - Saint-Gobain

weber.min

weber.min
weber.min

výhody produktů

 • přírodní materiál
 • propustný pro vodní páry
 • probarvený
 • levné řešení povrchové úpravy
 • pracnější provádění ve srovnání s pastovitými omítkami

šlechtěná minerální suchá omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu.

Použití

K ochraně stavby a vytváření strukturálního povrchu při zhotovení nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího systému Weber Terranova. Možno použít i na tradiční uhlazené jádrové omítky. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru. Při použití v exteriéru na omítku aplikujte egalizační nátěr.

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu nebo v barvách dle vzorkovnice Weber Terranova - historické barevné odstíny. Povrchovou úpravu doporučujeme opatřit egalizačním nátěrem. Při použití na vnější kontaktní zateplovací systémy, zvláště na osluněné plochy, je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30.

Číslo výrobku

 • rýhovaný 2,0 mm = OM 120 R
 • zrnitý 1,0 mm = OM110 Z
 • zrnitý 1,5 mm = OM 115 Z
 • zrnitý 2,0 mm = OM 120 Z
 • zrnitý 3,0 mm = OM 130 Z

Spotřeba

 • weber. min rýhovaný 2 mm = 2,7 kg/m2
 • weber. min zrnitý 1,5 mm = 2,1 kg/m2
 • weber. min zrnitý 2 mm = 3,1 kg/m2
 • weber. min zrnitý 3 mm = 3,6 kg/m2

Zrnitost

 • weber. min rýhovaný: střednězrnný, velikost zrna 2 mm
 • weber.min zrnitý:
  jemnozrný, velikost zrna 1,5 mm
  střednězrnný, velikost zrna 2 mm
  hrubozrnný, velikost zrna 3 mm.
 • Pod omítky se natírá podkladní nátěr G700 v 5 základních odstínech nebo nebarvená disperze 8521

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Podklad se penetruje podkladním nátěrem G700, v pěti základních odstínech. Nebo alternativně můžete použít nebarvenou disperzi 8521. Hmota se připraví vmícháním suché směsi do menšího množství vody ( vždy několik balení najednou) pomocí Unimixeru - násady na vrtačku s pomalými otáčkami nebo míchačky s nuceným mícháním. Dalším postupným přidáváním vody se hmota upraví do konzistence vhodné k nanášení. Dávkujeme poměr vody 6,75 l/pytel. Poměr vody výrazným způsobem ovlivňuje barevnost omítky, proto je nutné, aby poměr vody přidávaný do omítky byl striktně dodržován při každé nově míchané dávce! Poměr vody se může výrazně měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách! Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme smíchat dohromady ve větší nádobě. Připravená omítka se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem. Tloušťka vrstvy u rýhované struktury je na velikost rýhovacích zrn, u roztírané stuktury na 1,5 násobek velikosti zrn. Struktura se vytváří plastovým hladítkem. Čištění hladítka během provádění doporučujeme například pouze mechanickým otřením o hranu nerezového hladítka. Při volbě barevného odstínu je nutno omítku egalizovat jedním nátěrem weber.min egalizační S nebo weber.min egalizační A (je možno použít jako egalizační nátěr i fasádní nátěry fasádní barva N, kerasil F, micro V, nebo rudicolor).

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou vyzrálé soudržné vápenocementové, cementové a polymercementové omítky, tmely a armovací stěrky kontaktního zateplovacího systému. Rovněž lze použít vhodně upravené povrchy tepelně izolačních omítek. Podklady musí být pevné a soudržné s pevností v tahu min. 0,25 MPa. Nesoudržné podkladní omítky je nutno odstranit a nahradit novým materiálem. Upravovat objemově nestabilní a jiné nestandarní podklady bez vhodné předchozí úpravy není doporučeno. Podkladní nátěr: K penetraci se používá podkladní nátěr G700 - v pěti základních odstínech. Penetrace je nutná z hlediska sjednocení nasákavosti podkladu a omezení savosti. Oba tyto faktory zásadním způsobem ovlivňují finální vzhled a funkčnost omítky.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C u bílého odstínu a pod +8°C u barevných odstínů. Při omítání je nutné vyvarovat se přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s dlouhou dobou zasychání a tím možností poškození deštěm či mrazem po několika dnech.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko plastové, lžíce, vědro, míchačka, vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

 • Ve 25 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 42 ks - 1050 kg/paleta.
 • Minimální objednací monožství je 8 ks (200kg).

Skladování

6 měsíců v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C

Název výrobku

Weber.min

Systémové výrobky

podkladní nátěr G700, nebarvená disperze 8521, weber.min egalizační S, weber.min egalizační A

Složení/Technická data

Minerální omítka na bázi cementu, vápenného hydrátu, ostře tříděných vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad. Reakce na oheň: A1. Absorpce vody: W1. Propustnost vodních par: 15. Přídržnost: 0,3 N/mm2. FP:B. Tepelná vodivost: 0,47 W/m.K. Trvanlivost: 15 cyklů dle ČSN 72 2452. Pevnost v tlaku: CS IV. Doba zpracovatelnosti 60 minut.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.